Helsingin Maalariammattikoulussa työstetään vuosittain erilaisia hankkeita erilaisten rahoitusten ja yhteistyökumppanien kanssa. 

Lue hankkeista lisää alta.

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämishanke vastaa vastaa koulutus- ja osaamistarpeisiin, joita digitalisaatio luo ammatillisen koulutuksen kentälle. Digitalisaatio ilmiönä koskettaa koulutuksen järjestäjiä aina yksittäisestä opiskelijasta ulkopuolisiin yhteistyötahoihin. Henkilöstön osaaminen nousee avainasemaan organisaation kyvyssä hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet.

Hankkeen alkuvaiheessa kartoitamme koulun henkilöstön ja opiskelijoiden digiosaamisen tason ja samalla tunnistamme merkittävimmät puutteet osaamisessa. Kehitämme yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa osaamisen kehittämisen polkuja tarvelähtöisesti. Niiden pohjalta luodaan koulutuskokonaisuudet sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Tavoitteet

Osallistumme kahteen kehittämisryhmään: 

 

Henkilöstön osaaminen ja johtaminen 

 • Tunnistetaan henkilöstön (opettajat ja hallintohenkilöstö) merkittävimmät osaamisen puutteet
 • Kehitetään tarvelähtöisesti osaamisen kehittämisen polut kartoituksen perusteella  
 • Luodaan koulutuskokonaisuus, jolla henkilöstön osaamista parannetaan 

 

Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen

 • Tunnistetaan oppijoiden digiosaamisen taso ja merkittävimmät osaamisen puutteet
 • Kehitetään osaamisen kehittämisen polut, joissa otetaan huomioon sekä yleinen että alakohtainen digiosaaminen 
 • Kehitetään digiosaamista tukevia malleja ja käytänteitä, joilla oppijoiden digiosaamista parannetaan ja riittävä osaaminen varmistetaan

 

Hankkeen kesto 

1.1.2022-31.12.2023

 

Projektista vastaa 

Pauli Raivio, opettaja, projektipäällikkö

OPVA haltuun

Opva haltuun -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, johon osallistuu Helsingin Maalariammattikoulun ohella yli 60 koulutuksen järjestäjää. Hankkeen tavoitteena on luoda opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) toteuttamista tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hanke pyrkii siihen, että jaetaan hyviä OPVA-käytänteitä, tuotetaan korkealaatuisia ja laajaan käyttöön soveltuvia oppimateriaaleja sekä toimintamalleja. Sen lisäksi hankkeen tavoitteena on  koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen parantaminen.

 

Hankkeessa koostetuilla ja kehitetyillä materiaaleilla ja malleilla sekä koulutuksen järjestäjien kouluttamisella voidaan yhtenäistää OPVA-käytäntöjä sekä avata yhä useammalle väylä toisen asteen ammatillisiin opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

HMAK:n tavoitteisiin kuuluu seuraavien testaaminen ja kehittäminen: 

 • Kielitietoisuus ja selkokielisyys samaan aikaan suoritettavissa opinnoissa
 • Ammatilliset työelämävalmiudet, digi- ja matemaattiset taidot
 • Tukitarpeet ja pedagogiset ratkaisut

Toteutusaika:

1.1.2022-31.12.2023​

Projektista vastaa HMAK:ssa

Elise Nyyssönen, apulaisrehtori

Tietojohtaminen  

Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama tietojohtamisen hanke kokoaa ammatillisen koulutuskentän valtakunnallisesti parhaita käytänteitä tiedon tuottamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen sekä jalostaa näitä edelleen toimintamalleiksi ja prosesseiksi, joita organisaatiot voivat hyödyntää omassa kontekstissaan.

Hankkeen alussa kartoitamme, mitä tietoa keräämme ja mittaamme, sekä millä tasolla tiedon tuottamisen prosessit ovat. Kartoituksen avulla tunnistetaan, mikä tieto on relevanttia ja miten sen tuottaminen, kerääminen ja arviointi systematisoidaan osaksi jatkuvaa toimintaa. Samalla luodaan perusta tietojohtamisen käytänteille koulussa. 

Hankkeen toisessa työryhmässä keskitymme HOKSien laadun parantamiseen kartoittamalla HOKS-prosessien nykytilanne ja kehittämällä sen pohjalta tavoitteet kehitystyölle. Yhteistoiminta muiden hankeorganisaatioiden kanssa mahdollistaa toimivien käytäntöjen jakamisen ja yhteisen kehittämisen. 

Tavoitteet

Osallistumme kahteen työryhmään:

Tiedon tuottaminen tiedon tarpeen näkökulmasta

 • Tunnistetaan, mitä tietoa on hyödyllistä tuottaa, mitata ja kerätä 
 • Kehitetään prosessit tiedon analysointiin ja seurantaan 
 • Kehitetään käytänteitä, joilla kerätty tieto rikastetaan osaksi toiminnan kehittämistä

 

Hoksien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen 

 • Kartoitetaan HOKS-prosessin nykytilanne
 • Kehitetään käytänteitä, joilla saadaan tehostettua HOKS-prosessia ja parannettua HOKSien laatua
 • Kehitetään sisäisen auditoinnin ja laaduntarkastuksen malli, joilla varmistetaan käytänteiden pysyvyys ja kyetään tukemaan HOKSien laatijoiden työtä 

Hankkeen kesto 

1.1.2022-31.12.2023

Projektista vastaa 

Pauli Raivio, opettaja, projektipäällikkö

VASKI – vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

 

Helsingin Maalariammattikoululle tärkeitä arvoja ovat työelämälähtöisyys, kestävä kehitys, laadukas kädentyö sekä laadukas ja yksilöllinen opetus.

Tästäkin syystä olemme mukana OKKA-säätiön VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeessa. Hankkeen kesto on 1/2022-12/2023.

 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa. 

 

Hankkeessa painotetaan ekologista ulottuvuutta. Hankkeen aikana osallistuvat oppilaitokset rakentavat  kestävyystiekartan ammatilliselle koulutukselle.

Tiekartalla tavoitellaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia oppilaitosten toiminnassa.

 

Meillä Maalariammattikoulussa keinoja tähän ovat esimerkiksi

 • laadukas opetus, jonka avulla pyrimme saamaan opiskelijat ymmärtämään oman työnsä arvon ja kokemaan ammattiylpeyttä

 • työelämän hyvien ekologisten ja taloudellisten toimintatapojen siirtäminen työsaleihin

 • yhdenvertaisuuden toteuttaminen kaikessa toiminnassa

 • kulttuurihistorian ja -perinteen vaaliminen rakennus- ja sisustusalan näkökulmasta

 

Tavoitteena on luoda ilmapiiri, jossa koko oppilaitosyhteisö innovoi ja tuottaa kestävän kehityksen toimintatapoja.

 

Hankkeen aikana valmistellaan OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifiointia (Kestävän kehityksen sertifikaatti oppilaitoksille/OKKA-säätiö).

 

Projekti on valtakunnallinen koordinaatiohanke.

Hankkeen rahoittaja on Opetushallitus.

Hankkeen pääkoordinaattori on Sataedu. Hankekumppaneita ovat mm. Perho, Sykli, LHKK, Luovi ja Optima.Helsingin Maalariammattikoulussa hankkeesta vastaa

apulaisrehtori Elise Nyyssönen.